อบรมผู้ปฏิบัติงานร้านจำหน่ายและโรงเก็บก๊าชปิโตรเลียมเหลว

166
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

……….เพื่อให้ร้านจำหน่ายก๊าชปิโตรเลียมเหลวได้ปฏิบัติถูกต้องตามหลักกฎหมายด้านพลังงาน ซึ่งกฎหมายของกระทรวงพลังงานที่กำกับดูแล ร้านจำหน่ายก๊าชปิโตรเลียมเหลวนี้ได้ มีผลบังคับใช้มาหลายปี มีบทลงโทษทั้งจำทั้งปรับ  

……….เวลา 9.00 น. วันที่ 29 มิถุนายน 2563 นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายก อบจ.แพร่ ได้ให้เกียรติ์ มาเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ปฏิบัติงานร้านจำหน่ายและโรงเก็บก๊าชปิโตรเลียมเหลว ซึ่งกฎหมายของกระทรวงพลังงานที่กำกับดูแล ร้านจำหน่ายก๊าชปิโตรเลียมเหลวนี้ได้ มีผลบังคับใช้มาหลายปี มีบทลงโทษทั้งจำทั้งปรับ   เพื่อให้ร้านจำหน่ายก๊าชปิโตรเลียมเหลวได้ปฏิบัติถูกต้องตามหลักกฎหมายด้านพลังงาน จึงมีการจัดฝึกอบรมขึ้นระหว่าง 29-30 มิถุนายน 2563 ณ โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ซึ่งการจัดฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท วิริยะ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือ โรงบรรจุก๊าชหุงต้ม WEC ที่มี นายคงวิทย์ (ดร.อาร์ม)  ดวงใน  และทีมบริหารคนรุ่นใหม่ ประกอบกิจการ 

……….โดย ดร.อาร์มฯ ได้ให้ข้อมูลว่า มติกรรมการบริหารของโรงบรรจุก๊าซหุงต้ม WEC ได้ตัดสินใจช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการอบรมครั้งนี้กับตัวแทนจำหน่ายแก๊ส พี เอ พี แก๊ส (PAP Gas) ที่เข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบ เพื่อใบอนุญาตประกอบการมากถึง 35% ของค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากบริษัทฝึกอบรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน จึงถือได้ว่าเป็นครั้งแรกของจังหวัดแพร่ และแห่งแรกของประเทศ ที่โรงบรรจุก๊าซหุงต้ม กล้าลงทุนด้านการตลาดเรื่องใบอนุญาตประกอบการให้กับตัวแทนจำหน่าย ทั้งนี้ โรงบรรจุก๊าซหุงต้ม WEC เป็นโรงบรรจุก๊าชหุงต้ม

……….1. เป็นโรงบรรจุก๊าชหุงต้มแห่งแรกที่นำเทคโนโลยีอัดบรรจุแบบดิจิตัล (LPG Digital Filling Scale) มาใช้งานของ จังหวัดแพร่ และจังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดพะเยา จังหวัดสุโขทัย

………..2. เป็นโรงบรรจุก๊าชหุงต้มแห่งแรกของภาคเหนือที่ ดำเนินนโยบาย ตรวจสอบควบคุม น้ำหนักที่บรรจุลงถังแก๊สหุงต้ม ขนาดต่าง ทุกถัง ทุกขนาด (QC 100%)

……….3. เป็นโรงบรรจุก๊าชหุงต้มแห่งแรกของประเทศที่ ได้สร้างนวัตกรรม QR Code มาใช้งานสำหรับการตรวจเช็คน้ำหนักที่บรรจุลงถังแก๊สหุงต้ม ทุกขนาด ทำให้ลูกค้าหรือผู้บริโภคไม่โดนเอาเปรียบ

……….4. เป็นโรงบรรจุก๊าชหุงต้มแห่งแรกของประเทศที่นำหุ่นยนต์ Robot AGV “Quicktron” มาใช้งานสำหรับบรรทุกถังแก๊สหุงต้ม ทั้งที่อัดบรรจุและรออัดบรรจุ ซึ่ง Robot AGV นี้ มีแจ็ค หม่า (Jack Ma ) ซึ่งรู้จักกันดีทั่วโลก เป็นเจ้าของและผู้บริหาร อีกทั้งได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี กับ วิศวกรคนไทย และ นักศึกษาด้านวิศวกรรม ที่จะมาฝึกงานกับบริษัท ฯ ต่อไป

……….5. เป็นโรงบรรจุก๊าชหุงต้มแห่งแรกของประเทศที่ลงทุนเลือกใช้ วัสดุ , อุปกรณ์ ที่มีคุณสมบัติเดียวกัน กับ วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้กับโรงกลั่นน้ำมันและคลั่งก๊าชปิโตรเลียมเหลว

……….6. บริษัท ฯ มีความมุ่งมั่น ที่จะเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ของภาคเหนือ จึงได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) กับ มหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา , มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เพื่อร่วมวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและเทคโนโลยี ด้านต่างๆ นอกจากก๊าชปิโตรเลียมเหลว ที่สอดคล้องกับพื้นที่ ชุมชน สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและแข็งแกร่ง ยิ่งขึ้น

………..ซึ่งทางผู้บริหารและผู้ถือหุ้นของโรงบรรจุก๊าซหุงต้ม WEC ตระหนักเสมอ แก๊สของคนแพร่  เพื่อคนแพร่  แก๊สทุกหยด   สดทุกถัง   น้ำหนักเต็มตามมาตรฐาน  ไม่โกงน้ำหนัก  ไม่โกงราคา ไม่โกงคนแพร่ด้วยกัน ดร.อาร์มฯกล่าวปิดท้าย.

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่