สอนใช้แอพพลิเคชั่นสำรวจข้อมูลเด็กปฐมวัย อปท.

121
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

………..จ.แพร่ ประชุมชี้แจงการใช้ระบบโปรมแกรมสำรวจข้อมูลเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อพัฒนาให้เกิดระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และติดตามช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย 

……….ดร.ศุภกฤต  กันต์ธีราทร วิทยาลัยชุมชนแพร่ จ.แพร่ ผู้รับผิดชอบโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดแพร่ ระยะที่ 2 เปิดเผยว่า ตามที่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.)ได้สนับสนุนในการจัดทำโครงการ ซึ่งได้ดำเนินมาเป็นระยะที่ 2 เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของกลไกสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาระดับจังหวัด ในการดูแลช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายด้วยเครือข่ายความร่วมมือในพื้นที่  พัฒนาให้เกิดระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และติดตามช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย  พัฒนาระบบตัวอย่างเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาของกลุ่มเป้าหมายของเด็กปฐมวัยในครอบครัวที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสที่เข้าศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา

……….ดร.ศุภกฤต  กันต์ธีราทร กล่าวต่อไปว่า ในวันนี้ 13 ก.ย.63 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป เป็นการประชุมชี้แจงการใช้ระบบโปรแกรมสำรวจข้อมูลเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อปท.จ.แพร่ การใช้ Application และแนวทางการจัดเก็บข้อมูล สำหรับครูผู้ดูแลเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 147 คน ศพด. 83 ตำบล 8 อำเภอ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ต้องการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 20 แห่ง โดยมี คุณนิสา  แก้วแกมทอง รักษาการ ผอ.สำนักพัฒนาการเรียนรู้เชิงพื้นที่ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ทีมงานคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร คุณกิตติคุณ แก้ววิเศษ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ.แพร่ เป็นวิทยากร

………..คาดว่าหลังจากการประชุมชี้แจงแล้ว ครูผู้ดูแลเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 147 คน จะได้นำความรู้ความเข้าใจไปใช้ในงานของตนให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่