ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ นำเสนองานวิจัยและนวัตกรรม

59
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

………..มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ทีมศูนย์วิทยบริการจังหวัดแพร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมนำเสนองานวิจัยและนวัตกรรม ต่อ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

……….เมื่อเวลา 9.00 น. วันที่ 27 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมทุ่งกะโล่  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ทีมศูนย์วิทยบริการจังหวัดแพร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมนำเสนองานวิจัยและนวัตกรรม ต่อท่าน ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเรื่องที่นำเสนอประกอบด้วย

………..เรื่องที่ 1. นวัตกรรม “สร้างลายไม้ด้วยเทคโนโลยีไฟฟ้ากระแสสลับ”  ซึ่ง สร้างองค์ความรู้จากนวัตกรรมใหม่ๆ สร้างทักษะช่างไม้ สร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนบูรณาการภูมิปัญญาช่างไม้ของจังหวัดแพร่ สร้างรายได้ และ ยกระดับความมั่นคงด้านเศรษฐกิจให้กับชุมชนฐานราก

……….เรื่องที่ 2. โครงการส่งเสริมการทอผ้าและยกระดับผ้าทอพื้นเมืองบ้านค้างปินใจ อ.วังชิ้น จ.แพร่  สู่อุตสาหกรรมผ้าทอล้านนา เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้พื้นฟูการทอผ้าพื้นเมือง สร้างทักษะสร้างมาตรฐานการทอผ้าสร้างแหล่งตลาดอิเล็กทรอนิกส์และส่งเสริมการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ

……….เรื่องที่ 3. โครงการส่งเสริมการปลูกห้อมและยกระดับอุตสาหกรรมห้อม เป็นการพัฒนาชุมชนและผู้ประกอบการในมิติของห้องจังหวัดแพร่เริ่มจากการส่งเสริมการปลูกห้อมโดยใช้นวัตกรรมทางการเกษตร Smart Farm เข้าไปบริหารจัดการเพื่อให้ได้ผลผลิตหอมที่เพียงพอ / และ การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ และยกระดับการแปรรูปขั้นสูงเป็นการทำห้อมผง

……….การนำเสนองานทั้ง 3 เป็นส่วนหนึ่งโครงการในปีงบประมาณ 62-63 โดยศูนย์วิทยบริการจังหวัดแพร่มีนโยบายงานวิจัยและบริการวิชาการที่มุ่งเน้นใช้ พัฒนาจาก Local Economy + Creation Economy สู่ Sustainable Economy ใช้หลักการ BCG Model ที่หยิบเอา C & G เข้ามาบูรณาการ  นั่น คือ Circular-การกลับมาใช้หมุนเวียน คือปลูกไม่ใช่ เชิงเดียวแบบปัจจุบัน มีการนำ Data Analitical มาใช้ให้เกิดประโยชน์ มีการใช้ประโยชน์สูงสุด ราก  ลำต้น  ใบ  ดอก  ผล  แล้วใช้นวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่ม

……….G-GreenGreen-ทำให้สิ่งแวดล้อมเป็นสีเขียว เพาะปลูกโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็น Green Industry  ดังนั้นกรอบการเรียน การวิจัย ของศูนย์วิทยบริการจังหวัดแพร่ จึงมีนโยบายและแผนแม่บท ที่ได้นำเอา ยุทธศาสตร์ชาติ 6 กรอบ /แผน 12 /Thailand 4.0 และ BCG Model มาเป็นแนวทางในการสอนทั้ง Offline  Online WiL Tri-Education เพื่อสร้าง Awareness ให้เป็นผู้ประกอบการ Start up รุ่นใหม่ มากกว่าปัจจุบัน

……….อะไรก็ตามการนำเสนอผลงานครั้งนี้ให้กับท่านรัฐมนตรี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ และผู้เข้าร่วมรอฟังผลงานได้ทราบถึง การขับเคลื่อนการทำงานของศูนย์วิทยบริการจังหวัดแพร่ แลกเปลี่ยนความคิด ความเข้าใจในการปรับบทบาทมหาวิทยาลัยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และชุมชนในพื้นที่  

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่