ปภ.จับมือบริษัทกลางฯประชุมวางแผนลดอุบัติเหตุ

113
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

ตามโครงการการบริหารจัดการแผนงานด้วยระบบเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 5 MIS FOR SUSTAINABLE ROAD SAFETY จังหวัดแพร่

เมื่อเวลา 09.30 น. วันนี้ (29 พ.ย.62) ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการการบริหารจัดการแผนงานด้วยระบบเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 5 MIS FOR SUSTAINABLE ROAD SAFETY ณ ห้องนคราแอทไนน์ ชั้น 9 โรงแรมแพร่นครา ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ โดยมี นายโชคดี อมรวัฒน์ รอง ผวจ.แพร่ เป็นประธานในพิธีเปิด รักษาราชการแทน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ กล่าวรายงาน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด,กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัด,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด,สำนักงานขนส่งจังหวัด,แขวงทางหลวงจังหวัด,แขวงทางหลวงชนบทจังหวัด,สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด,สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่จังหวัด,สำนักงานส่งเสริมการท้องถิ่นจังหวัด,บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัดในพื้นที่จังหวัด,สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด,สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัด,มูลนิธิกู้ชีพ/กู้ภัยในพื้นที่จังหวัด และศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ/ท้องถิ่น

โดยโครงการการบริหารจัดการแผนงานด้วยระบบเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 5 MIS FOR SUSTAINABLE ROAD SAFETY โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่มาวิเคราะห์ และจัดทำแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนนจังหวัดด้วยระบบ เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน รวมถึงการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม มีเป้าหมายที่ชัดเจน และมีทิศทางการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในพื้นที่

         สำหรับการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน ปี 2561-2564 จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันนำเสนอผลการปฎิบัติการและระดมความคิดเห็น วิเคราะห์สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ในพื้นที่เพื่อกำหนดตัวชี้วัด มาตรการและแผนงานในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ รวมถึงสามารถขับเคลื่อนการรายงานข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่อย่างเป็นระบบ ถูกต้อง สมบูรณ์ และที่สำคัญจะนำไปสู่การมีแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนนจังหวัด เพื่อบูรณาการการดำเนินงานกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนต่อไป             

       โครงการการบริหารจัดการแผนงานด้วยระบบเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืนนี้ จะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการติดตามประเมินผล ปรับปรุงแผนปฎิบัติการ เป็นการดำเนินการตามกรอบ PDCA โดยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายที่ช่วยกันหาแนวทางในการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและจะป็นกลไกในการขับเคลื่อนประเทศไทยเพื่อก้าวสู่ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืนต่อไป.

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่