ชื่นชม 6 อปท.จ. แพร่ รับรางวัลดีเด่น ปี 2562

96
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

……….สุดยอดผลงานเยี่ยม 6 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน จ.แพร่ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นปี 2562

……….ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามในประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด  397 แห่งจากทั่วประเทศ

……….ในการคัดเลือกในครั้งนี้พิจารณาจาก อปท. ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในด้านต่างๆ  11 ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ด้านทรัพยาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ด้านส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านส่งเสริมการสร้างอาชีพ ด้านนวัตกรรมการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชน ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และด้านส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินงานของ อปท. ให้สามารถพัฒนาต่อไปอย่างยั่งยืน  ในส่วนของ จ.แพร่ ที่ได้รับการคัดเลือก มี 6 ด้านดังนี้

ด้านสาธารณสุข อบต.ร่องกาศ โครงการเสริมพลังหมอครอบครัว อาวุโส โอเค เสน่ห์ผู้สูงวัยตำบลร่องกาศ

ด้านบริหารจัดการขยะมูลฝอย อบต.บ้านเหล่า อ.สูงเม่น โครงการส่งเสริมความส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแบกขยะที่ต้นทาง ประจำปี พ.ศ.2562

ด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เทศบาลตำบลช่อแฮ อ.เมืองแพร่ โครงการพัฒนาสมรรถนะเด็กปฐมวัยตามโปรแกรมการมีส่วนร่วมของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง(Parenting p Programme)

ด้านการส่งเสริมการสร้างอาชีพ อบต.เหมืองหม้อ อ.เมืองแพร่ โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพตามแนวพระราชดำริตามเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2562

ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลตำบลบ้านเวียง อ.ร้องกวาง โครงการ ผ่อ กิ๋น แอ่ว ของดี ต.บ้านเวียง

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อบต.บ้านหนุน อ.สอง โครงการพัฒนาศักยภาพคุณภาพชีวิตและเพิ่มศักยภาพองค์ความรู้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่