จังหวัดแพร่ แถลงข่าวจัดงาน ‘แพร่เมืองเก่า 1,191 ปี’

350
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาประวัติศาสตร์ ส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด   โดยจัดงานระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2563 ภายใต้ ธีมงาน 4 ข่วง 4 กอง 1 กาด 9 ชาติพันธุ์

เมื่อเวลา 09.30 น. วันนี้ (28 พ.ย.62) ที่โรงแรมแม่ยมพาเลส อ.เมืองแพร่ นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย นายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมกันแถลงการณ์เตรียมความพร้อมในการจัดงาน “แพร่เมืองเก่า 1,191 ปี” ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2563 เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่จังหวัดแพร่ครบรอบการก่อตั้งเมือง 1,191 ปี เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของจังหวัดแพร่ เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาประวัติศาสตร์ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดแพร่ โดยออกแบ่งการจัดงานออกเป็น 4 ข่วง 4 กอง 1 กาด 9 ชาติพันธุ์

จากนั้นคณะผู้ได้รับมอบหมายงาน ได้มาแถลงกิจกรรมการจัดงานในส่วนต่างๆ ประกอบด้วย  นายสหยศ  วงศ์บุรี รองนายกเทศมนตรีเมืองแพร่ ประเด็น “กิจกรรม ข่วงวัฒนธรรมเมืองแป้” นายธีระ  เงินวิลัย ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ ประเด็น “กิจกรรม ข่วงแพร่เมืองไม้และป่างาม” น.ส.บงกช  สัจจานิตย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ ประเด็น “กิจกรรม ข่วงประตูชัย” และ 9 ชาติพันธุ์ นางศลิษา  ม่วงใหม่ พัฒนาการจังหวัดแพร่ ประเด็น “กองสะป๊ะของดี 6 เวียง 8 อำเภอ” นายขจร  วินัยพาณิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ ประเด็น “กองกำกิ๋นมะเก่า” นายสมโชค  หาญนิวัติกุล เกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่ ประเด็น “กองวิถีเกษตรแป้” นายสุรพงษ์  พินิตเกียรติสกุล แทนอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ ประเด็น “กองสะป๊ะผ้าแป้” น.ส.ยุรีพรรณ  แสนใจยา รองผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่ ประเด็น “การส่งเสริมการท่องเที่ยวงานแพร่เมืองเก่า 1191 ปี”

สำหรับงาน “แพร่เมืองเก่า 1191 ปี” จังหวัดแพร่ โดยความร่วมมือ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดแพร่ จัดขึ้น เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่จังหวัดแพร่ครบรอบการก่อตั้งเมือง 1191 ปี เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของจังหวัดแพร่ เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของจังหวัดแพร่ ตลอดจนเป็น   การส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดแพร่

ในการจัดงานดังกล่าว จะได้ชูความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดแพร่ โดยใช้พื้นที่การจัดงานแบ่งออกเป็น 4 ข่วง 4 กอง 1 กาด 9 ชาติพันธุ์ โดยข่วงคือสถานที่การจัดงานได้แก่ ข่วงที่ 1 คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ ใช้สถานที่คุ้มเจ้าหลวงและสนามหลวงเมืองแพร่เป็นพื้นที่จัดงาน กิจกรรมประกอบด้วยนิทรรศการประวัติความเป็นมาของคุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ การแสดงแสง สี เสียง เล่าเรื่องเมืองแป้  การประกวดร้องเพลงผู้นำท้องถิ่น การเดินแฟชั่นโชว์ ข่วงที่ 2 ข่วงวัฒนธรรมเมืองแป้ จัดที่ข่วงวัฒนธรรมเมืองแป้ หรือกาดสามวัย มีกิจกรรมประกอบด้วยการวาดภาพเก่าเมืองแป้ การประกวด การแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรมของนักเรียน การแสดงสะล้อซอซึง ดนตรีล้านนา รำวงย้อนยุค การทอผ้าล้านนา การเขียนตัวหนังสือพื้นเมือง ข่วงที่ 3 เมืองแพร่เมืองไม้และป่างาม สถานที่จัดงานใช้สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า(โรงเรียนป่าไม้) มีกิจกรรมได้แก่การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับแพร่เมืองไม้และป่างาม ความรู้เกี่ยวกับไม้สัก ป่าไม้ กิจการไม้ในอดีต การแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากไม้และเฟอร์นิเจอร์ไม้ การประกวด        การแกะสลักไม้ การแสดงโชว์ช้าง และข่วงที่ 4 ข่วงประตูชัย สถานที่สี่แยกประตูชัย มีกิจกรรมได้แก่    การแสดงการละเล่นของกลุ่มชาติพันธุ์ การแข่งขันบอกไฟดอก การจุดสะโป้ก กิจกรรม Countdown ฉลองปีใหม่ กิจกรรมตักบาตรปีใหม่

กิจกรรม 4 กอง ซึ่งคำว่ากอง หมายถึงถนน เป็นการเชื่อมโยงไปยังสถานที่จัดงานทั้ง 4 ข่วงประกอบด้วย

กองที่ 1 กองสะป๊ะของดี 6 เวียง (เวียงโกศัย เวียงต้า เวียงเชียงชื่น เวียงด้ง เวียงสรอง เวียงเพท คือ ถนนไชยบูรณ์ตั้งแต่หน้าบ้านพักนายอำเภอเมืองแพร่ ถึงหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองแพร่ มีการแสดงและจำหน่ายสินค้าของดี 8 อำเภอ เช่นสินค้า OTOP สินค้าพื้นเมือง กองที่

กองที่ 2 กองกำกิ๋นถิ่นมะเก่า บริเวณถนนรอบเมือง ตั้งแต่พิพิธภัณฑ์บ้านเทพถึงประตูชัยมีการจำหน่ายอาหารพื้นเมืองแป้ การสาธิตการทำอาหารพื้นเมืองแป้

กองที่ 3 กองวิถีเกษตรแป้ บริเวณถนนคุ้มเดิมด้านหน้าสนามหลวงเมืองแพร่ ถึงสถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า มีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับวิถีเกษตรแพร่ การประกวดสินค้าทางการเกษตร

กองที่ 4 กองสะป๊ะผ้าแป้ บริเวณสี่แยกประตูชัย ถนนเจริญเมืองตรงไปยังสี่แยกน้ำพุ มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผ้าทุกชนิด สาธิตการผลิตผลิตภัณฑ์จากผ้า และกาดกองเก่า ซึ่งจะมี การจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตามวิถีชาวแพร่

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่