งานหม่าเต้าแดง แตงโมหวาน หนองเจริญ ม่วน

168
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

เกษตรจังหวัดแพร่ จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ (Field day) ณ ริมคลองชลประทาน บ้านหนองเจริญ ต.แม่ยางตาล  อ.ร้องกวาง  ภายในงานมีการประกวดต่างๆมากมาย สร้างความสนุกสนานให้ผู้ชมอย่างยิ่ง

เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (21 กุมภาพันธ์ 2563) จังหวัดแพร่ โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ สำนักงานเกษตรอำเภอร้องกวาง ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่แตงโมบ้านหนองเจริญ อ.ร้องกวาง จ.แพร่ จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ (Field day) และงาน “หม่าเต้าแดง แตงโมหวาน หนองเจริญ” ณ ริมคลองชลประทาน บ้านหนองเจริญ ต.แม่ยางตาล  อ.ร้องกวาง จ.แพร่ โดยมีนายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน

นายสมมารถ สยมภาค เกษตรจังหวัดแพร่  ได้กล่าวว่า  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายให้  กรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้  จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ในระดับชุมชนอำเภอละ 1 ศูนย์ จังหวัดแพร่มีศูนย์หลัก 8 ศูนย์ และศูนย์เครือข่าย 87 ศูนย์ ครอบคลุมในทุกพื้นที่  เพื่อเป็นแหล่งศึกษาและเรียนรู้ของเกษตรกรและประชาชนที่สนใจในด้านการเกษตรจากสถานที่จริง เรียนรู้จากเกษตรกรต้นแบบที่ทำอาชีพการเกษตรและประสบความสำเร็จ สามารถลดต้นทุนการผลิต  ผลผลิตที่ได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม พร้อมทั้งการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

สำหรับการจัดงานในวันนี้มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่เกษตรกร จำนวน 30 หน่วยงาน และมีการจัดฐานเรียนรู้จำนวน  4  สถานี ได้แก่  สถานีที่  1  การผลิตแตงโม    สถานีที่  2  การผลิตพืชผักปลอดภัย   สถานีที่  3  การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  สถานีที่  4  การผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์  ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรม  จำนวน  100 คน ทั้งนี้ในอำเภอร้องกวาง   มีพื้นที่ปลูกแตงโม 240 ไร่ ราคาที่เกษตรกรจำหน่ายแตงโมเบอร์ใหญ่ กิโลกรัมละ 10 บาท เบอร์กลาง กิโลกรัมละ 8 บาท เบอร์เล็ก กิโลกรัมละ 6 บาท ผลผลิตเฉลี่ย 2.5 ตันต่อไร่ สามารถให้ผลตอบแทน ไร่ละกว่า 22,000 บาท สามารถสร้างรายได้กว่า 7 ล้านบาทต่อปี

ในการนี้ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ยังได้กล่าวว่า  การจัดงานวัน ถ่ายเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่(Field day) จะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีการใช้เทคโนโลยีและข้อมูลในการผลิตทางการเกษตร นำไปสู่การลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพัฒนาคุณภาพผลผลิต เชื่อมโยงตลาดและนำไปเผยแพร่ แก่เกษตรกรรายอื่นๆ และจะเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตร แตงโมที่เป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร อำเภอร้องกวาง ที่มีพื้นที่ปลูกแตงโม 240 ไร่ คิดเป็นมูลค่ากว่า 7 ล้านบาท จึงขอฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันยกระดับการผลิตแตงโมให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามหลักวิชาการ สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และรักษาเสถียรภาพราคาแตงโมไม่ให้ตกต่ำ เกษตรกรขายแตงโมในราคาที่เป็นธรรม เพิ่มช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกรได้นำผลผลิตขายตรงสู่ผู้บริโภค และเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ซื้อ กระจายแตงโมทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่จังหวัดแพร่

                โดยผุลการประกวดต่างๆ ภายในงาน มีดังนี้

                รางวัลแตงโมหวานที่สุด  1.นางคมคาย สีนะ 2.นางภาวิมล คุ้มเนตร  3. นางเฉลิม เวียงทอง  4.นางสุดใจ ยาถี

รางวัลแตงโมใหญ่ที่สุด 1.นายชยุตพงษ์ พริบไหว 2.นางคำพวง ดวงตาดำ 3.นางสายทอง จำปาปี 4.นางคำเป็ง ดวงตาดำ

รางวัลธิดาแตงโม 1.ด.ญ.ภูษณิศา ไผ่เผียว 2.ด.ญ.กัญญาภัท ใจหมั้น 3.ด.ญ.อชิรญาณ์ กะแก้ว 4.ด.ญ.สุพิชญา เนาวกูล

รางวัลแข่งกินแตงโม 1.นางสาวนฤมล ดวงสมิง 2.ด.ช.รุจรวี ลู่ติราช 3.นายพิทักษ์พงษ์  วงศ์ราษฎร์ 4.นางสาวอรุโณทัย ไวทยโยธิน

แสดงความเห็น